Umiestnenie stavieb na pozemku

Odstupové vzdialenosti stavieb a podmienky umiestnenia rodinného domu na pozemku.

Odstupové vzdialenosti stavieb domov

Podmienky umiestnenia rodinného domu

Odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov a susedných stavieb určuje vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Konkrétne ustanovenia nájdeme v paragrafe 6. Súčasťou regulatív sú aj minimálne vzdialenosti a odstupy stavieb od hraníc pozemkov a susedných stavieb či vzdialenosť stavby od komunikácie (uličná čiara). Všetky tieto údaje následne ovplyvnia výber projektu stavby. Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať urbanistické a architektonické požiadavky, požiadavky na požiarnu bezpečnosť, na denné osvetlenie a preslnenie, ako aj na celkové zachovanie pohody bývania.

Odstupy medzi stavbami musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie týchto priestorov na technické alebo iné vybavenie územia (napr. stavba garáže, záhradného skladu, plotu a pod.). Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor a na ich protiľahlých stenách sú umiestnené okná z obytných miestností, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov. Zároveň platí, že od spoločných hraníc pozemkov musia byť rodinné domy vzdialené viac ako 2 metre.  V prípade stiesnených podmienok možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre, a to za podmienky, že v žiadnej z protiľahlých stien nie sú okná obytných miestností. V tomto prípade sa nevyžaduje dodržanie vzdialenosti 2 metrov od spoločných hraníc pozemkov. Ak je v takomto prípade už na susednom pozemku postavený rodinný dom na hranici, minimálny odstup stavby je 4 metre.
 
Stiesnené pomery môžu vyplývať napr. z nevhodnej polohy pozemku, jeho tvaru, veľkosti, základových pomerov, konfigurácie terénu, jeho sklonu a orientácie na svetové strany, negatívneho vplyvu už existujúcej okolitej zástavby, prípadne ochranných pásiem alebo iných obmedzení vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. ochrana zelene) a podobne.

odstupy stavieb rodinného domu

Na hranici pozemku je dovolené stavať len v prípade, ak ide o rekonštrukciu stavby, ktorá je už postavená na hranici. Pri novostavbách takúto stavbu povolí stavebný úrad, iba ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Iné riešenia vzdialeností rodinných domov možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa uvedených predpisov alebo podľa podmienok stanovených územným plánom.

Uvedená vyhláška stanovuje i minimálnu vzdialenosť priečelí budov od okraja pozemnej komunikácie. Ak sú v priečelí budov okná obytných miestností, musí byť ich odstup najmenej 3 metre. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Vzájomné odstupy stavieb sa merajú na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, od hranice pozemkov a od okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúce časti stavby sa zohľadňujú, ak presahujú viac ako 1,5 metra od obvodových stien stavby. Môže to byť balkón, terasa, rímsa, striešky na prekrytie vstupu a podobne. Za vystupujúcu časť stavby sa nepovažuje obvodová stena, ktorá má členitý pôdorys.
Akékoľvek iné informácie ohľadom umiestnenia stavby rodinného domu na pozemku vám vždy poskytnú na príslušnom stavebnom úrade.


 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam