Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PROmiprojekt s.r.o.
 
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PROmiprojekt, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, Bratislava 841 03, IČO: 35 894 431, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32573/B (ďalej len“ VOP“) upravujú základné podmienky realizácie vypracovania jednotlivých projektov typových rodinných domov alebo/a doplnkových projektov, alebo/a štúdie na územné rozhodnutie (ďalej len „ÚR“), alebo/a podrobného položkového rozpočtu (ďalej len „PPR“) medzi spol. PROmiprojekt s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ“) a odberateľom (ďalej len „odberateľ“).
 
 
1. Predmet zmluvy a základné pojmy
 
a. Zhotoviteľ sa na základe podmienok dohodnutých v zmluve a týchto VOP zaväzuje, že zabezpečí vyhotovenie a dodá projektovú dokumentáciu typových rodinných domov alebo/a doplnkový projekt, alebo/a štúdiu na ÚR, alebo/a PPR (ďalej len „dielo uvedené v Objednávke“) v rozsahu obsahu diela uvedeného v týchto VOP a/alebo uverejneného na internetovej stránke www.promiprojekt.sk a odberateľ uvedené dielo prevezme a uhradí cenu za dielo v dohodnutom čase a rozsahu. 

b. Zhotoviteľom - sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť PROmiprojekt, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, Bratislava 841 03, IČO: 35 894 431, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32573/B .

c. Odberateľom  - sa pre účely týchto VOP rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe objednávky prevezme dohodnuté dielo a zaplatí zaň zhotoviteľovi odplatu v súlade s objednávkou a týchto VOP.

d. Spotrebiteľom – sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa tých VOP nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

e. Zmluvou – sa rozumie Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

f. Projekt typového rodinného domu je projekt určený osobitne pre jedného odberateľa na základe jeho požiadaviek. V zmysle autorského zákona č. 618/2013 Z.z. môže byť podľa jednej projektovej dokumentácie  postavený len jeden rodinný dom. Odberateľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k stavbe jedného rodinného domu na mieste určenom v objednávke ( miesto výstavby (názov obce/mesta, ulice, konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku) a nie je oprávnený projektovú dokumentáciu akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, spracovať, preložiť alebo iným spôsobom používať a taktiež nie je oprávnený ho akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, spracovať, preložiť alebo iným spôsobom projekt používať. Konkrétny projekt typového rodinného domu je určený na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.

g. Dielom – sa pre účely týchto VOP rozumie projektová dokumentácia typových rodinných domov alebo/a doplnkových projektov, alebo/a štúdia na územné rozhodnutie, alebo/a podrobný položkový rozpočet, a/alebo zmeny typového projektu, a/alebo projekt osadenia rodinného domu na pozemok uvedené v Objednávke. 

h. Projektová dokumentácia typového rodinného domu je vyhotovená v 5 pare. Pare č. 1, 2, 3 slúži na vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a pare č. 4, 5 slúži na stavbu rodinného domu. Obsahuje projekt architektúry, projekt statiky, projekt ústredného kúrenia,  projekt zdravotechniky, projekt domového plynovodu, projekt elektroinštalácie. Všetky typové projekty rodinných domov sú vypracované v ultranízkoenergetickom štandarde v energetickej triede A0 a A1.

i. Projektová dokumentácia typového rodinného domu  je určená pre územné konanie, pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Vyobrazenie rodinného domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia  nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v realizačných projektoch proti návrhom uvedeným na internetovej stránke www.promiprojekt.sk   a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu.

j. Projektová dokumentácia typového rodinného domu  je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a na realizáciu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

k. Projekt architektúry Obsahuje sprievodnú a technickú správu, projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby, projektové energetické hodnotenie, výkresy – základy, pôdorysy, zvislé rezy, krov, rezy krovu, pohľady, detaily, a kompletné výpisy výrobkov a výkazy materiálov. Výkresy sú spracované v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10.

l. Projekt statiky Obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy tvaru stropných dosiek, výkresy výstuže, prekladov, vencov, výkres tvaru a výstuže schodiska, výkazy materiálov a výrobkov.

m. Projekt ústredného kúrenia, Vetranie s rekuperáciou  Obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, rozmiestnenia vykurovacích telies, schému zapojenia plynového kondenzačného kotla (pre plynofikovaný dom) alebo tepelného čerpadla (pre elektrifikovaný dom) a výpis materiálu. Súčasťou projektu ústredného kúrenia je aj projekt vetrania s rekuperáciou.

n. Projekt zdravotechniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, zvislé schémy a výpis materiálu pre jednotlivé inštalácie. 

o. Projekt domového plynovodu obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov plynu, zvislé schémy a výpis materiálu.

p. Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, výkresy uzemnenia, rozvodov zásuvkovej, svetelnej elektroinštalácie, bleskozvod, slaboprúdové rozvody, schému domového rozvádzača a výpis materiálu.

q. Štúdia na územné rozhodnutie Zahŕňa podrobnejší prehľad o typovom rodinnom dome oproti informáciám v katalógu, a zároveň slúži ako podklad pre účely  územného konania. Obsahuje technickú správu, výkresy pôdorysov jednotlivých podlaží, zvislý rez, pohľady (mierka 1:100) a podklady pre správne vypracovanie situačného plánu (mierka 1:200).  (ďalej len ako „štúdia na ÚR“).

r. Doplnkové projekty – sa na účely týchto VOP rozumie projekt garáže, dvojgaráže, žumpy alebo záhradného domčeka. 

s. Projektová dokumentácia typového rodinného domu neobsahuje projekt osadenia rodinného domu na pozemok a prípojky inžinierskych sietí. 

t. Podrobný položkový rozpočet – sa pre účely týchto VOP rozumie súhrn všetkých prác a materiálov, ich jednotkové ceny a výsledné sumy dodávok a prác. Nie je povinnou súčasťou typového projektu rodinného domu a je možné si ho doobjednať iba k zakúpenému typovému projektu rodinného domu.

u. Projekt osadenia rodinného domu na pozemok obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby v mierke 1:200, projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN. Musí byť predložený spoločne s projektovou dokumentáciou typového rodinného domu na stavebné povolenie. Z dôvodu rôznorodosti stavebných parciel, napojenia na inžinierske siete a komunikácie nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typový projekt. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu. Projekt osadenia rodinného domu na pozemok vám na požiadanie vypracujeme alebo si ho môžete dať vypracovať projektantom v mieste vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť.

v. Zmeny typového projektu, Projekt na mieru v prípade, že si z rôznych dôvodov (napr. svahovitý terén, atypický tvar parcely) nevyberiete typový projekt rodinného domu z katalógu, môžete využiť našu ponuku na vypracovanie  úprav a zmien typového projektu rodinného domu alebo vám vypracujeme projektovú dokumentáciu na mieru prispôsobenú vašim podmienkam a požiadavkám. Cena, termín a rozsah prác bude stanovený na základe osobnej dohody.

w. Projektovú dokumentácia zhotoviteľ neposkytuje v digitálnej forme. 

x. Prístup k digitálnej projektovej dokumentácii
    i. Zhotoviteľ ponúka odberateľovi možnosť prístupu k digitálnej projektovej dokumentácii. Digitálna projektová dokumentácia obsahuje všetky položky, správy a výkresy identické s klasickou tlačenou dokumentáciou. Sprístupnenie digitálnej projektovej dokumentácie je určené len odberateľovi a realizátorom výstavby na základe diela vytvoreného zhotoviteľom. Sprístupnenie digitálnej projektovej dokumentácie je podmienené dodržiavaním ochrany Autorského práva a zamedzenia kopírovania či verejného šírenia, publikovania a sprístupnenia dokumentácie neoprávneným osobám. 
    ii. Každý odberateľ má možnosť doobjednania prístupu k digitálnej projektovej dokumentácii prostredníctvom internetovej stránky www.promiprojekt.sk. Prístup k digitálnej projektovej dokumentácii je spoplatnený sumou vo výške 90,- EUR. Odberateľ túto sumu uhradí jednorazovo na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v zmysle objednávky odberateľa.
    iii. Po úhrade faktúry odberateľom, nie však skôr ako po vypracovaní a odovzdaní diela v tlačenej podobe,  bude odberateľovi zo strany zhotoviteľa poskytnutý prístupový kód, ktorý mu umožní prístup k digitálnej projektovej dokumentácii. Odberateľ získa prístup ku všetkým dokumentom (vo formáte PDF), ktoré má k dispozícii aj v tlačenej podobe. 
    iv. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zrušenie prístupu odberateľa k digitálnej projektovej dokumentácii, a to najmä, ale nie však výlučne z dôvodu podozrenia porušovania autorských práv zhotoviteľa. Zhotoviteľ zruší prístup odberateľa k digitálnej projektovej dokumentácii na základe predchádzajúceho písomného upozornenia.
    v. Odberateľ je oprávnený poskytnúť prístupový kód ďalším osobám, avšak výlučne za účelom faktickej realizácie projektu (výstavby domu), a to najmä iným osobám za účelom vypracovania cenovej ponuky. Odberateľ však zodpovedá za porušenie autorských práv zhotoviteľa aj v prípade, ak jeho autorské práva budú porušené zo strany akejkoľvek ďalšej tretej osoby, ktorá získa prístup k digitálnej projektovej dokumentácii. 
 

2. Objednávka
 
a. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí zhotovenie a dodá pre odberateľa dielo, ktorého zhotovenie si odberateľ objednal v Objednávke, a to v rozsahu toho ktorého diela uvedenom v katalógu zhotoviteľa uverejneného na www.promiprojekt.sk a odberateľ sa zaväzuje uvedené dielo prevziať a uhradiť cenu za dielo v dohodnutom čase a výške podľa objednávky a týchto VOP. Presná špecifikácia diela bude uvedená v Objednávke a to buď jej priamym opísaním alebo odkazom na katalóg uverejnený zhotoviteľom na www.promiprojekt.sk

b. Každé dielo sa uskutoční na základe záväznej objednávky odberateľa za podmienok a v súlade s týmito VOP. Objednávku môže odberateľ uskutočniť osobne v sídle spoločnosti zhotoviteľa, prostredníctvom on-line formulára uverejneného na internetovej stránke www.promiprojekt.sk  alebo osobne u spolupracujúcich  sprostredkovateľov predaja typových projektov rodinných domov uvedených na internetovej stránke www.promiprojekt.sk a v katalógu zhotoviteľa V objednávke musí odberteľ uviesť obligatórne náležitosti objednávky: Miesto výstavby (názov obce/mesta, ulice, parcely) a to ak je kupujúcim fyzická osoba:  1. Meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu.; ak je kupujúcim podnikateľ: 2. Názov kupujúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené) adresu dodania, kontaktnú osobu (osoba zodpovedná za objednávku a prevzatie tovaru): meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.  

c. Potvrdenie o uzavrtetí zmluvy zhotoviteľ poskytne odberateľovi vo forme expedičného listu  najneskôr spolu s odovzdaním predmetu diela. 

d. Pri objednaní diela je odberateľ povinný uhradiť na účet zhotoviteľa preddavkovú platbu určenú pre objednávané diela v čl. 3 týchto VOP. Preddavkovú platbu je povinný odberateľ vykonať v súlade a za podmienok uvedených v čl. 3 týchto VOP.

e. Objednávka prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetovej stránke www.promiprojekt.sk je považovaná za riadne vyplnenú a záväznú zo strany odberateľa vyplnením všetkých povinných údajov a stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Okamih stlačenia tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ sa považuje na účely týchto VOP za odoslanie objednávky a odberateľ tým potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za dielo.

f. Po odoslaní objednávkového on-line formulára odberateľ dostane na e-mailový kontakt potvrdzujúcu správu, kde nájde zhrnuté informácie o objednávke a v prílohe preddavkovú faktúru, ktorú je odberateľ povinný v súlade s čl. 2 týchto VOP uhradiť.

g. Pripísaním preddavkovej platby je medzi zhotoviteľom a odberateľom uzatvorená zmluva,. V prípade ak sa podľa týchto VOP nevyžaduje pre určité dielo zhotoviteľa zaplatenie preddavkovej platby, má sa za to že zmluva medzi zhotoviteľom a odberateľom je uzatvorená okamihom doručenia objednávky zhotoviteľovi. 


3. Preddavkové platby
 
a. Pri objednaní jednotlivého diela je odberateľ povinný v súlade s čl. 2 týchto VOP uhradiť zhotoviteľovi uhradiť preddavok / preddavkovú faktúru  vo výške uvedenej v tomto odseku týchto VOP pre každé jednotlivé objednávané dielo a to výlučne bezhotovostným prevodom a to formou platobného príkazu (bankovým prevodom) alebo vkladom na tieto účty:
Slovenská sporiteľna a.s. č. ú.: 0189830808/0900; IBAN: SK0900 0000 0001 8983 0808, SWIFT: GIBASKBX, 
ČSOB, a.s., č. ú.: 4001558725/7500, IBAN: SK04 7500 0000 0040 0155 8725, SWIFT: CEKOSKBX 

b. Po odoslaní objednávkového on-line formulára obdržite na Váš e-mailový kontakt potvrdzujúcu správu, kde nájdete zhrnuté informácie o objednávke a v prílohe preddavkovú faktúru, ktorú je odberateľ povinný v súlade s čl. 2 týchto VOP uhradiť. Ako variabilný symbol uviesť číslo preddavkovej faktúry a   do poznámky uviesť meno a priezvisko alebo názov odberateľa tak, aby sa preddavková platba mohla  identifikovať.

c. Zálohová platba pri objednaní typového projektu rodinného domu uvedeného v katalógu zhotoviteľa predstavuje sumu vo výške 150,- EUR.
 
d. Pri objednaní štúdie na ÚR a Doplnkového projektu, podrobného položkového rozpočtu a za sprístupnenie digitálnej projektovej dokumentácie nie je odberateľ povinný uhrádzať preddavkovú platbu. 

 
4. Cena za dielo
 
a. Odberateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi aktuálnu predajnú cenu za dielo uvedenú v Cenníku zhotoviteľa uverejneného na internetovej stránke www.promiprojekt.sk 

b. Cena za  dielo  - Štúdiu na ÚR je 25,- EUR s DPH. 

c. Cena za Podrobný položkový rozpočet je  50,- EUR s DPH 

d. Cena za prístup k digitálnej projektovej dokumentácii je 90,- EUR s DPH. 

e. V prípade, ak si odberateľ objedná podrobný položkový rozpočet spolu s prístupom k digitálnej projektovej dokumentácii, cena za obe tieto položky predstavuje spolu zvýhodnenú sumu vo výške 120,- EUR. 

f. Doplnkové projekty je možné si doobjednať k typovému projektu rodinného domu za cenu 50,- EUR s DPH. Cena za tieto projekty v prípade ich zakúpenia samostatne je 240,- EUR s DPH. 

g. Cena za projekt osadenia rodinného domu na pozemok je:

   i. Pre samostatne stojaci rodinný dom: 600,- EUR
   ii. Pre dvojdom: 800,- EUR
   iii. Pre trojdom: 1000,- EUR. 

h. Jedno kompletné pare navyše je možne doobjednať v cene 120,- € s DPH.

i. Podrobný položkový rozpočet je samostatne nepredajný. Podrobný položkový rozpočet je možné si objednať len k zakúpenému typovému projektu rodinného domu od zhotoviteľa.

j. Prístup k digitálnej projektovej dokumentácii je samostatne nepredajný. Prístup k digitálnej projektovej dokumentácii je možné si objednať len k zakúpenému typovému projektu rodinného domu od zhotoviteľa. 

k. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo je faktúra, ktorá je vystavená zhotoviteľom v deň dokončenia diela. Faktúra bude doručená odberateľovi prostredníctvom pošty,  v prípade ak si odberateľ chce prevziať projekt na dobierku. V prípade ak sa zhotoviteľ s odberateľom dohodne na osobnom prevzatí diela, faktúra bude odoslaná odberateľovi a ním uvedenú e-mailovú adresu. 

l. Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia ceny za dielo sa považuje deň pripísania platby na bankový účet zhotoviteľa.

m. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, v prípade nedodržania termínu splatnosti ceny za dielo zo strany odberateľa, vystaviť odberateľovi faktúru na sumu vo výške rozdielu medzi cenou za dielo bez zľavy  a cenou za dielo so zľavou, v prípade ak bola odberateľovi pri objednávke diela zhotoviteľom poskytnutá. 

n. V prípade ak je odberateľom právnická osoba štatutárny zástupca odberateľa týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí zhotoviteľa (ako veriteľa) v prípade, ak odberateľ (ako dlžník) neuhradí svoj záväzok voči zhotoviteľovi ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu zhotoviteľom v písomnej výzve.  
o. Splatnosť ceny za dielo nastáva dňom uvedeným vo faktúre vystavenej zhotoviteľom. 

p. Pokiaľ bude odberateľ v omeškaní so zaplatením ceny za dielo viac ako 30 dní je zhotoviteľ oprávnený žiadať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR a odberateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

q. Uhradená preddavková platba sa započítava na celkovú cenu diela.

r. V cene za dielo je započítaná aj licenčná odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela zhotoviteľa na výstavbu jedného rodinného domu.

 
5. Zodpovednosť za vady
 
a. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. 

b. Zhotoviteľ je pri dojenávaní zmluvy, povinný upozorniť odberatľa na vady diela, o ktorých vie.

c. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, o ktorých odberateľ v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností diela, ktoré malo mať podľa zmluvy o dielo.

d. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ, ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozorniť objednávateľa. 

e. Odberateľ je povinný oznámiť vadu u dodávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť dielo prezrieť. Oznámenie musí obsahovať presný opis vady.

f. Odberateľovi sa právo z vád diela nemôže priznať, ak podnikateľovi nevytkol vadu najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov po tom, čo mal možnosť dielo prezrieť.

g. Nároky zo zodpovednosti za vady ak odberateľom je spotrebiteľ:
   i. spotrebiteľ má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť). Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu diela alebo závažnosť vady Zhotoviteľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
   ii. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo riadne užívať ako dielo bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva mu prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak nemôže pre dielo opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

h. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u zhotoviteľa. 

i. Zhotoviteľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, podnikateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom

j. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je zhotoviteľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nové dielo.

k. Zhotoviteľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie spotrebiteľom.

l. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od zaplatenia ceny diela, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uvedená v predchádzajúcom písmene.

m. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od zaplatenia ceny diela a zhotoviteľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

n. Pri neopodstatnenej reklamácii alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany odberateľa, má zhotoviteľ právo požadovať od odberateľa, ktorý je podnikateľom poplatok vo výške nákladov ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s touto reklamáciou

o. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.

 
6. Odovzdanie diela
 
a. Zhotoviteľ odovzdá odberateľovi objednané dielo v čase určenom v súlade s týmito VOP a to buď osobne v sídle zhotoviteľa alebo na inom mieste určenom písomne dohodou zhotoviteľa a odberateľa alebo poštovou prepravou.

b. Ak zhotoviteľ zasiela na základe žiadosti odberateľa objednané dielo poštovou prepravou na dobierku, uskutočňuje sa odovzdanie predmetu diela jeho odovzdaním poštovému prepravcovi, ktorý má uskutočniť prepravu do miesta určenia.

c. Cena za dielo uvedená na internetovej stránke zhotoviteľa je konečná. 

d. Ak sa zhotoviteľ s odberateľom dohodol na osobnom odovzdaní diela a odberateľ si neprevezme objednané dielo do 30 dní od vystavenia faktúry, celá objednávka sa považuje za zrušenú a uhradená záloha sa započíta do zmluvnej pokuty uvedenej v čl. 11 týchto VOP. 

e. Zhotoviteľ odovzdá dielo odberateľovi v súlade s týmto článkom týchto VOP do piatich pracovných dní od zaplatenia ceny za dielo uvedenej vo vystavenej faktúre. Cena za dielo sa považuje sa zaplatenú pripísaním ceny za dielo vyfakturovanej zhotoviteľom v súlade s týmito VOP na účet zhotoviteľa.

f. Zhotoviteľ vyhotoví jednotlivé nižšie uvedené diela v nasledovných lehotách:
  i. typový projekt rodinného domu do 10-tich pracovných dní od uzavretia zmluvy
  ii. štúdiu na ÚR do 10-tich pracovných dní od objednania projektu a uhradenia preddavku. 
  iii. podrobný položkový rozpočet do 10-tich pracovných dní od uzavretia zmluvy
doplnkový projekt do 10-tich  pracovných dní od uzavretia zmluvy
  iv. zmeny typového projektu a projekt osadenia rodinného domu na pozemok do 30-tich pracovných dní od uzavretia zmluvy

g. Zhotoviteľ má právo predĺžiť odôvodneným písomným oznámením odberateľovi lehoty na vyhotovenie diela uvedené v článku 6 ods. f týchto VOP, najviac však o 30 dní, a to najmä, nie však výlučne, pri nových projektoch.

h. Projektová dokumentácia diela - typového projektu rodinného domu sa vyhotovuje v piatich pare. Pare č. 1, 2, 3 slúži na vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a pare č. 4, 5 slúži na výstavbu rodinného domu.  Podrobný položkový rozpočet sa vyhotovuje v jednom paré, štúdia na ÚR sa vyhotovuje v troch paré, doplnkový projekt sa vyhotovuje v piatich paré. Jedno kompletné pare navyše je možne doobjednať v cene 120,- € s DPH.

i. Zhotoviteľ je povinný pripojiť k odovzdávanému dielu expedičný list. Licenciu na použitie diela, ktorej rozsah a obsah je uvedený v čl. 7 týchto VOP nadobúda odberateľ až podpísaním expedičného listu, alebo prevzatím a zaplatením diela v prípade dobierky. 

 
7. Autorstvo diela
 
a. Autorom je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Zhotoviteľ je nositeľom všetkých majetkových práv k dielam uverejneným na internetovej stránke www.promiprojekt.sk.

b. Len zhotoviteľ má právo použiť svoje dielo, udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, spracovanie, preklad a adaptáciu diela, zaradenie diela do súborného diela. Iné osoby a teda aj odberateľ môže použiť dielo zhotoviteľa len na základe jemu udeleného písomného súhlasu zhotoviteľa a to výlučne v rozsahu a spôsobom určeným zhotoviteľom. Zhotoviteľ poskytnutím súhlasu s použitím svojho diela svoje práva k dielu nijakým spôsobom neobmedzuje a je oprávnený používať dielo a udeľovať ďalším osobám súhlas na použite diela v rozsahu už poskytnutého súhlasu odberateľovi.

c. Zhotoviteľ udeľuje uzatvorením zmluvy medzi zhotoviteľom a odberateľom a riadnym a včasným zaplatením úplnej ceny za dielo podľa zhotoviteľom vystavenej faktúry odberateľom a odovzdaním diela nevýhradnú licenciu na použitie diela – na výstavbu jedného rodinného domu. Odberateľ nie je oprávnený použiť dielo na výstavbu viac ako jedného rodinného domu. Použitie diela zhotoviteľa odberateľom nad rámec poskytnutého súhlasu na použite diela je nezákonné a zakladá právo zhotoviteľa voči odberateľovi na náhradu škody, náhradu nemajetkovej ujmy a iné nároky dané mu zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon. 

d. Odberateľ nemá právo, resp. zhotoviteľ neudeľuje licenciu odberateľovi na použitie vizualizácie diela na reklamné účely, prezentáciu projektu, alebo na akékoľvek komerčné zverejnenie tejto vizualizácie vytvorenej zhotoviteľom. 
Použitie diela odberateľom v rozpore s týmto článkom týchto VOP zakladá tak jeho občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť.
 

8. Odstúpenie od zmluvy
 
a. Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom má v zmysle ustanovenia § 7ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa tohto zákona, bez udania dôvodu do 14 dní. Vzhľadom na to, že predmetom zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a zhotoviteľom podľa týchto VOP je dielo, ktoré je zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a určené osobitne pre jedného spotrebiteľa a spĺňa tým podmienky uvedené v § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z.  nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu. 

b. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote

c. Až do zhotovenia diela môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

d. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy spotrebiteľ zhotoviteľa výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre spotrebiteľa osobitne dôležité, a zhotoviteľ tovar v tejto lehote nedodal.

e. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o dielo podľa tých VOP znáša náklady na vrátenie diela zhotoviteľovi. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie diela zhotoviteľovi aj v prípade ak pôjde o dielo, ktoré vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 

9. Ochrana osobných údajov

a. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti PROmiprojekt s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov špecifikujeme v ďalších odsekoch.

b. V prípade, ak je odberateľom fyzická osoba, potvrdzuje týmto, že má viac ako 16 rokov. 

c. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PROmiprojekt, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, Bratislava 841 03, IČO: 35 894 431, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32573/B (ďalej len „spoločnosť PROmiprojekt“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť PROmiprojekt môže kontaktovať zákazník na:  e-mailovú adresa promi@promiprojekt.sk, telefónne číslo +421 2 546 302 05.

d. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
 
   i. Objednanie diela prostredníctvom e-shopu, dodanie diela, vybavovanie reklamácií 
Spoločnosť PROmiprojekt spracúva (i) na účely objednania diela prostredníctvom e-shopu a dodania diela nasledovné osobné údaje odberateľa: meno, priezvisko, vedecká hodnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, korešpondenčná adresa, údaje o objednanom diele vrátane miesta výstavby, a údaje súvisiace s platbou za dielo (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti PROmiprojekt), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade objednania diela prostredníctvom e-shopu, dodania diela odberateľovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
 
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PROmiprojekt je (i) v prípade objednania diela prostredníctvom e-shopu, dodania diela odberateľovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o dielo a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti PROmiprojekt. 
Príjemcami vyššie uvedených osobných údajov sú nasledovné osoby : 
............................................
Osobné údaje sú spracúvané počas 10 rokov.

   ii. Objednanie diela mimo e-shopu, v prevádzkových priestoroch zhotoviteľa
 
Spoločnosť PROmiprojekt spracúva na účely objednania a vykonania diela mimo e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, vedecká hodnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, korešpondenčná adresa, údaje o objednanom diele vrátane miesta výstavby, a údaje súvisiace s platbou za dielo (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti PROmiprojekt).
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PROmiprojekt je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o zhotovenie diela. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o dielo.
 
Osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov.
 
   iii. Objednanie zhotovenia diela prostredníctvom sprostredkovateľa 
 
Spoločnosť PROmiprojekt spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, vedecká hodnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, korešpondenčná adresa, údaje o objednanom diele vrátane miesta výstavby, a údaje súvisiace s platbou za dielo (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti a údaje o objednanom diele.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PROmiprojekt je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o dielo.

e. Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti PROmiprojekt:
 
   i. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska
   ii. zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti
   iii. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
   iv. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
   v. Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.


10. Alternatívne riešenie sporov
 
a. Klient  má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako „Zákon“)  obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ jeho práva. Odberateľ môže  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak zhotoviteľ na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania.
b. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh je možné  podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke zhotoviteľa pričom právo voľby má klient.
c. Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona.  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
d. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR – http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 
 
11. Doručovanie
 
a. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami sa účastníci zaväzujú doručovať osobne, poštou vo forme doporučenej listovej zásielky alebo e-mailom. V prípade doručovania poštou sa zásielka považuje za doručenú aj keď bola vrátená a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia. 

 
12. Záverečné ustanovenia
 
a. Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu všetkých vzťahov medzi zhotoviteľom a odberateľom pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.
b. Odberateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny diela, ktorého zhotovenie si odberateľ u zhotoviteľa objednal, ak použije dielo zhotoviteľa nad rámec poskytnutej licencie podľa čl.6 týchto VOP, tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody. Zmluvná pokuta sa do náhrady škody nezapočítava.
c. Odberateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny diela, ktorého zhotovenie si odberateľ u zhotoviteľa objednal, ak sa zhotoviteľ s odberateľom v súlade s čl. 5 týchto VOP dohodli na osobnom odovzdaní diela a odberateľ si neprevezme objednané dielo do 30 dní od vystavenia faktúry zhotoviteľom, tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody. Zmluvná pokuta sa do náhrady škody nezapočítava.
 
 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam